Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Deze website wordt aangeboden door Betap B.V. (kantoorhoudend te De Blokmat 29, 8281 JH, Genemuiden, Nederland, Kamer van Koophandel nummer 08179916) en dochterondernemingen, hierna “Betap” of “we”. Naar een klant of bezoeker van deze website wordt verwezen middels “u”. Wij vragen u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u de website gebruikt. Door de website te gebruiken of het delen of downloaden van materiaal van de website gaat u akkoord met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Wanneer u niet akkoord gaat met de bepalingen heeft u geen toestemming om de website te bezoeken of gebruiken.

Beperkte toestemming

Betap verleent u een niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepbaar en beperkt recht voor toegang tot en gebruik en tonen van deze website en inhoud. U stemt er mee in dat u niet de werking van de website zal (proberen) te verstoren. U hebt onze toestemming om de inhoud van deze website (“Content”) te bekijken, delen en/of downloaden voor 1. persoonlijk, non-commercieel gebruik of 2. commercieel gebruik wanneer u zaken doet met Betap of de aan haar gelieerde bedrijven. Alle belangen in en rechten op de Content blijven bij Betap en gelieerde bedrijven.

Gebruik van de Content wordt op de volgende manieren beperkt:
- Eigendomsaanduidingen (zoals auteursrecht) moeten op alle gedownloade of gedeelde Content vermeldt blijven.
- Het is niet toegestaan om de Content aan te passen of de Content op wat voor manier dan ook voor publieke of commerciële doeleinden te gebruiken.
- Wanneer de Content gedeeld of verstuurd wordt naar een derde, zal de ontvanger ook op de hoogte gebracht moeten worden van deze Gebruiksvoorwaarden en deze moeten accepteren.
- U gaat akkoord met alle aanvullende beperkingen die op de website zelf worden aangegeven.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten genoemd en/of gevestigd op deze website en de Content worden beheerd door Betap B.V. Dit is met inbegrip van, maar niet beperkt tot, website gerelateerde auteursrechten, genoemde patenten en merken. Deze rechten worden beschermd door wereldwijde intellectuele eigendomswetten. U stemt er mee in dat u zich aan deze wetten zult houden bij het gebruik van onze website en dat u kopieën of inbreuken op de Content zonder toestemming zult voorkomen. Betap kent u geen rechten toe wat betreft enig patent, merk, auteursrecht of handelsgeheim.

Onjuistheden

De website en de inhoud ervan kunnen onjuistheden en fouten bevatten. Hoewel we ernaar streven dergelijke onnauwkeurigheden te voorkomen, garanderen we niet de juistheid of volledigheid van de inhoud of betrouwbaarheid van alle informatie die wordt weergegeven of verspreid via deze website. Betap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken fouten of weglatingen in enig deel van de website te corrigeren. We kunnen ook andere wijzigingen aanbrengen aan (een deel van) de website zonder voorafgaande kennisgeving. Deze website en de inhoud ervan worden aangeboden "zoals deze is" zonder enige verklaring of garantie. We kunnen niet garanderen dat de producten geschikt zijn voor gebruik zoals weergegeven op de website. Merk ook op dat de werkelijke productkleuren kunnen verschillen van de kleuren die op uw monitor worden weergegeven. Kleuren kunnen worden geverifieerd door een sample te bestellen via onze website.

Uitsluiting van garanties
Betap geeft geen garantie dat deze website voldoet aan uw eisen of dat de site ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal werken. Betap geeft ook geen garanties ten aanzien van de resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik van deze website of ten aanzien van de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de eventueel via deze website verkregen informatie en technische specificaties. Gedetailleerde specificaties worden met iedere klant doorgenomen via contractuele afspraken.

Aansprakelijkheid beperking
Betap zal in geen geval aansprakelijk gehouden kunnen worden door een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor directe, indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van de website of Content of gelinkte website. Ook niet in het geval dat Betap nadrukkelijk is geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade.

Websites van derde partijen
Betap kan op haar website links plaatsen naar websites die beheerd worden door derde partijen. Als u deze link gebruikt, verlaat u de Betap website. U bezoekt via de link de website van een derde partij. Dit gebeurt op eigen risico en het is uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen om uzelf te beschermen tegen virussen en andere schadende middelen. Wij onderschrijven, garanderen noch vertegenwoordigen de gelinkte website van de derde partij of de informatie die daar op staat of de producten of services die op deze website genoemd worden.

Correct gedrag

U stemt er mee in dat u:
- Maatregelen zult nemen om ervoor te zorgen dat al het materiaal dat u plaatst of beschikbaar stelt geen malware, zoals virussen, zal bevatten welke de website kan beschadigen of onderbreken.
- Zich zult gedragen volgens de algemeen geaccepteerde normen en waarden. Lasterend, bedreigend, obsceen, storend, of anderszins onrechtmatig materiaal wordt niet toegestaan op deze website.
- Aansprakelijk bent voor gebruik of misbruik van gebruikersnaam en/of wachtwoord.
- Geen inbreuk zult plegen op de privacy rechten van andere bezoekers of klanten.
- Geen gepatenteerde ideeën, concepten of know how zal delen met Betap via de website. Wanneer u dit wel doet staat het ons vrij om deze informatie te gebruiken en kent u Betap onherroepelijke, wereldwijde, gratis en onbeperkte licentie toe.

Data bescherming

Betap neemt alle maatregelen die commercieel redelijk zijn om uw data op onze website te beschermen. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Aansprakelijkheid beperking

Betap zal in geen geval aansprakelijk gehouden kunnen worden door een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor directe, indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van de website of Content of gelinkte website. Ook niet in het geval dat Betap nadrukkelijk is geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade.

Rechtskeuze

Deze website wordt beheerd en onderhouden door Betap vanuit zijn kantoor in Nederland. Wanneer u deze website gebruikt vanuit een ander land dan Nederland bent u er verantwoordelijk voor dat het gebruik in overeenstemming is met lokale wetten. Deze Gebruiksvoorwaarden en website vallen onder het Nederlands recht.

Divers

De bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Betap en uzelf met betrekking tot uw gebruik van de website. Als (een gedeelte van) een artikel onuitvoerbaar wordt bevonden, zal dit artikel toegepast worden tot de maximale toegestane limiet. De overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. Mocht u een vordering hebben met betrekking tot uw gebruik van website dan moet deze binnen (1) jaar gemeld worden na het ontstaan van de vordering.

Mocht u nog vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of het van onze website, neemt u dan contact op met ons door een e-mail te sturen naar centralmail@betap.com.

Betap kan en mag de website en/of de Gebruiksvoorwaarden te allen tijden aanpassen. We adviseren u daarom om deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte bent van de laatste versie.